Sklep aleRower to sklep internetowy prowadzony pod nazwą www.alerower.pl przez firmę TKE Tomasz Kowalski 03-337 Warszawa ul. Wyszogrodzka 8/13 NIP: 529-116-26-19 REGON: 014908740.


Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, obowiązujący w sklepie www.alerower.pl od dnia 25.12.2014r.:

 1. Definicje.

                      1.        Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.alerower.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty i/lub dokonać Rezerwacji.

                      2.        Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

                      3.        Produkt - Towary i Usługi oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym www.alerower.pl.

                      4.        Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu.

                      5.        Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu "Twojego Konta", dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu.

                      6.        Konto (Twoje Konto) - podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość zarządzać danymi osobowymi, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień oraz usunąć konto.

                      7.        Login Klienta (Login) - ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Twojego Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

                      8.        Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

                      9.        Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

                    10.        Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w np. 33 1 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

                    11.        Regulamin- niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

                    12.        Rezerwacja - dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego rezerwacja Produktu, który ma zostać zakupiony przez Klienta w Sklepie fizycznym .

                    13.        Sklep fizyczny - dostępny dla ogółu Klientów punkt sprzedaży.

                    14.        Strona - Usługodawca i Klient.

                    15.        Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony Sklepu m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego -linku- do innej strony internetowej.

                    16.        Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.

                    17.        Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej

                    18.        Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; w przypadku sprzedaży internetowej, funkcję trwałego nośnika najczęściej pełnić będzie wiadomość elektroniczna e-mail.

                    19.        Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną) lub w Sklepie fizycznym.

                    20.        Usługa (Usługi) - usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.alerower.pl.

                    21.        Usługodawca - oznacza: TKE Tomasz Kowalski, ul. Wyszogrodzka 8/13, 03-337 Warszawa prowadzący sklep aleRower.pl pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 80d lok.c 01-466 Warszawa, NIP 529-116-26-19, REGON 014908740

                    22.        Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 1. Postanowienia ogólne.

                      1.        Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.alerower.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

                      2.        W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

                      3.        Sklep Internetowy, działający pod adresem www.alerower.pl prowadzony jest przez TKE Tomasz Kowalski, ul. Wyszogrodzka 8/13, 03-337 Warszawa pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 80d lok.c 01-466 Warszawa

                      4.        Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 •           umożliwienie Klientom dokonywania Zakupu Produktów jakie są dostępne w Sklepie fizycznym,
 •           umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz
 •           udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz Sklepie fizycznym.

      I.        W przypadku umów w zakresie usług finansowych (sprzedaż ratalna) stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług wzorców umownych (np. regulaminów, ogólnych warunków umów), które udostępniono na stronie internetowej podmiotu obsługującego usługę www.dotpay.pl

     II.        Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień lub Rezerwacji drogą telefoniczną niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

    III.        Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Rezerwacji lub Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient, opłata jak za połączenia lokalne.

     IV.        Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez osoby trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych ww. usług.

      V.        Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

     VI.        Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

    VII.        Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu www.alerower.pl. Powyższe obowiązuje, pod warunkiem że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.

   VIII.        Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego, w tym usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym Klientów.

     IX.        Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

 •           utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
 •           dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
 •           tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

      X.        Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

     XI.        Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.alerower.pl oraz sporządzić jego wydruk.

    XII.        Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

   XIII.        Informacja o cenie podawana na stronie www.alerower.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt B Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

   XIV.        Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentowi rzeczy bez wad, chyba, że w opisie produktu wyraźnie zaznaczono wadę występującą w sprzedawanym produkcie (produkty powystawowe lub II kategorii).

    XV.        Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości w zależności od producenta, modelu oraz ustawień monitora.

Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

 1.       W ramach serwisu www.alerower.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3.       Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
 4.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 5.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji drogą telefoniczną, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 6.       Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia i/lub Rezerwacji.
 7.       Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 •           korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 •           niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 •           korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 •           niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 •           korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 •           korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 1.       Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia lub Rezerwacji drogą telefoniczną.
 2.       W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
 3.     Usługodawca prowadzi sprzedaż hurtową dla zarejestrowanych i zweryfikowanych odbiorców hurtowych.
 4.     Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 5.     Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień i/lub Rezerwacji drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
 •           podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 •           dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
 •           dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
 •           narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i Rezerwacji Produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V oraz Rozdziału VI niniejszego Regulaminu.
 1.     Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego na podstawie postanowień art. III ust. 12 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

Zamawianie Produktów, zawarcie umowy i warunki dostawy.

 1.       Klient może:
 •           dokonać poprzez Sklep Internetowy lub drogą telefoniczną Rezerwacji wybranego Produktu, który następnie zakupi w Sklepie fizycznym; w przypadku Rezerwacji Produktu, umowa sprzedaży zarezerwowanych Produktów zostanie zawarta w Sklepie fizycznym oraz w terminie wskazanym w treści Rezerwacji. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.
 •           Kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt B Regulaminu.
 •           Kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) drogą telefoniczną wybrane Produkty. Procedurę składania zamówienia telefonicznego opisano w kolejnym dziale niniejszego Regulaminu.
 1.       Aby dokonać Zamówienia Produktu poprzez Sklep Internetowy, należy wejść na stronę internetową www.alerower.pl, dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i dokonać Rezerwacji tego Produktu przez wybór opcji "Odbiór osobisty" jako formy przesyłki, opcji "Gotówka przy odbiorze" lub "RATY - Dotpay" jako formy płatności, w polu "Uwagi" podając deklarowany termin odbioru Rezerwacji oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 2.       W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.alerower.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3.       Aby dokonać Rezerwacji Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych Usługodawcy lub na stronie internetowej Sklepu Internetowego).
 4.       Rezerwacja Produktu i złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są po akceptacji niniejszego Regulaminu. W przypadku usługi finansowej (sprzedaż ratalna) złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest dodatkowo po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji wzorca umownego (regulaminu, ogólnych warunków umowy) dotyczącego danej usługi finansowej.
 5.       Po dokonaniu Rezerwacji Produktu lub złożeniu Zamówienia, Klient - w przypadku podania adresu e-mail - otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:
 •           e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu,
 •           e-mail o tytule -Przyjęcie do realizacji zamówienia nr XXXXXX- zawierający ostateczne potwierdzenie Rezerwacji lub potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Rezerwacja lub Zamówienie mogą zostać anulowane.
 1.       Istnieje możliwość wystąpienia także kontaktu telefonicznego z Klientem w celu ustalenia dodatkowych szczegółów zamówienia, sposobu jego realizacji lub wysyłki.
 2.       W przypadku zakupu Produktów w systemie ratalnym Umowa sprzedaży może być zawarta tylko i wyłącznie w Sklepie Internetowym. W tym celu należy dokonać Rezerwacji Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3.       Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt B powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.
 4.     Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT,
 5.     Za zamówienie można zapłacić przelewem bankowym na konto sklepu, za pomocą systemu płatności online Dotpay lub gotówką przy odbiorze przesyłki. Istnieje również możliwość zakupów na raty dla zamówień od 300 do 20000 zł. Kredyt obsługiwany jest przez Alior Bank we współpracy z Dotpay. Na miejscu w sklepie można zapłacić gotówką lub kartą.
 6.     W przypadku wyboru płatności elektronicznej lub za pomocą zwykłego przelewu bankowego - płatność powinna zostać zaksięgowana na koncie Sprzedawcy nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 7.     Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
 8.     Czas realizacji zamówienia dla produktów ze statusem "Dostępny" wynosi 1 dzień roboczy od momentu otrzymania zamówienia za pobraniem lub otrzymania wpłaty na konto bankowe oraz 3 do 10 dni roboczych dla produktów ze statusem "Dostępny w 3-10 dni".
 9.     Status ''Dostępny w ciągu 3-10 dni" oznacza, że tego przedmiotu nie mamy w tej chwili w naszym magazynie i będzie dostępny po sprowadzeniu go od dystrybutora. Może się zdarzyć, że danego produktu nie będzie również u dystrybutora. W takim przypadku sklep wyśle informację, że zakup tego przedmiotu nie będzie możliwy a opłata za ten przedmiot zostanie niezwłocznie zwrócona.
 10.     Po skompletowaniu zamówienia przesyłka zostanie wysłana do kupującego lub będzie ją można odebrać osobiście. Przewidywany czas dostawy w zależności od wybranej formy przesyłki to 1-5 dni roboczych.
 11.     Zamówienia są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost, można je również odebrać w sklepie.
 12.     Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT.
 13.     Aby zmienić zamówienie lub dane przesłane w zamówieniu należy skontaktować się poprzez e-mail podany na stronie głównej i w zakładce kontakt lub telefonicznie.
 14.     W przypadku dokonania Rezerwacji Produktu, Umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym może zostać zawarta nie później niż w ciągu 7 dni.
 15.     Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 16.     Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.
 17.     W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej. Jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych na potrzeby realizacji Zamówienia.
 18.     Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zarezerwowane lub zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 19.     Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski jak i za granicę Polski i cena oraz warunki dostawy uzgadniane są indywidualnie.
 20.     Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.
 21.     Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
 •           uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 •           niekompletności przesyłki,
 •           niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

 1.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia kredytu przez instytucję finansową oraz brak możliwości uiszczenia przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

 1.       Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania towaru stosowne oświadczenie na piśmie lub przesyłając wypełniony formularz odstąpienia od umowy (link do formularza udostępniony został w ostatnim punkcie niniejszego regulaminu).
 2.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. W przypadku, gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru ostatniego towaru, jego partii lub części.
 3.       Zwrot przedmiotu przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powyższe dotyczy przypadku, o którym mowa w treści art. IV ust. 1 punkt B Regulaminu (Zamówienie).
 4.       Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: aleRower ul. Powstańców Śląskich 80D lok. C, 01-466 Warszawa lub na adres e-mail: sklep@alerower.pl, formularz zwrotu znajduje się na końcu regulaminu.
 5.       Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu na końcu regulaminu.
 6.       W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, a w szczególności:
 •           mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie i inne uszkodzenia) lub
 •           wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym,
 1.       Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: aleRower ul. Powstańców Śląskich 80D lok. C, 01-466 Warszawa.
 2.       Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
 3.       Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4.     Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. Usługodawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwrotu. Zwrot nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, a jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku okoliczności i umów określonych w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w art. 38.

Rękojmia, gwarancja, reklamacje.

 1.       Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu wad fizycznych bądź prawnych (rękojmia) Towaru zakupionego przez tego Konsumenta.
 2.       Usługodawca rozpatruje reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uprawnienia przysługujące Konsumentowi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (wersja jednolita: Dz. U. z 2014 poz.121) w brzmieniu zmienionym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz.827).
 3.       W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Przedsiębiorcy jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4.       Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w Sklepie fizycznym, lub drogą mailową na adres sklep@alerower.com lub przesłać na adres: aleRower ul. Powstańców Śląskich 80D lok. C, 01-466 Warszawa na formularzu dostępnym na końcu regulaminu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej, jeśli zakupiony produkt taką posiada. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela Sklep pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.alerower.pl.
 5.       Usługodawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej reklamacji w czasie do 14 dni. W przypadku braku kontaktu, reklamacje uznaje się za zasadną.
 6.       Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Usługodawca.
 7.       Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
 8.       W przypadku, gdy produkt posiada rozszerzoną gwarancję, dołączona zostanie do niego pisemna karta gwarancyjna określająca jej zakres, czas trwania oraz procedurę reklamacyjną.
 9.       Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu.

 1.       Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 2.       Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3.       W trakcie korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu .
 4.       Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres aleRower ul. Powstańców Śląskich 80D lok. C, 01-466 Warszawa.
 5.       Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.
 6.       Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia.
 7.       Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 8.       W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 9.       O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

Odpowiedzialność.

 1.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2.       Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu lub DOK sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.
 3.       Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 4.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 •           utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,
 •           skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
 •           szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
 •           treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 •           za treść reklam zamieszczanych w Sklepie przez podmioty trzecie.
 1.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
 2.       Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

Pozostałe prawa i obowiązki.

 1.       Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2.       Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 3.       Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 4.       Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 5.       W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 6.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Postanowienia przejściowe i końcowe.

 1.       Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2.       Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 3.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 4.       Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 5.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

Załączniki i formularze:

 1.       Formularze do pobrania:

Zgłoszenie reklamacji
Zgłoszenie wymiany
Zgłoszenie zwrotu

 


Zapisz się na nasz newsletter!